Dofinansowanie OZE

2018-01-05
Informacja nt. projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Przedmiotem projektu  pn. „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty Parasolowe jest dostawa i montaż nowych elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła. Liczba planowanych do  wybudowania jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wynosi 351 sztuk, a jednostek wytwarzania  energii elektrycznej  258 sztuk.

Wartość całkowita projektu została oszacowana na kwotę 9 841 575,32 złotych brutto, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 3 000 000,00 złotych. Pozostała kwota stanowić będzie  wkład własny odbiorców tj. 6 841 959,78 złotych.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - Kwiecień 2018 rok.

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania prze Instytucje Zarządzającą w ramach konkursu wynosi 37 984 711,00 złotych.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podał do wiadomości, że w ramach konkursu wpłynęło 42 projekty na łączną kwotę 187 296 261,36 PLN, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 99 092 422,23 PLN z RPOWŚ.

 

wstecz