Szkoła Podstawowa w Rakowie poprawi infrastrukturę szkolną i sportową

2019-04-10
Proponowana kwota dofinansowania w PLN - 500 000,00 zł
Rozbudowa i modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej (np. boisk i hal sportowych), ale również zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz materiałów dydaktycznych do pracowni matematycznych i przyrodniczych to inwestycje, które zrealizowane zostaną w kilkudziesięciu świętokrzyskich szkołach podstawowych dzięki dofinansowaniu z rozstrzygniętego w minionym tygodniu konkursu z działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.
 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów, które złożono w ramach konkursu do działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 
Dofinansowaniem objęto przedsięwzięcia dedykowane zajęciom dydaktycznym: rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury szkół podstawowych, w tym infrastruktury sportowej, służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów oraz wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkolnych pracowni.
 
Dofinansowaniem został objęty także projekt Gminy Jędrzejów pt. "Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - etap I Raków"
 
Całkowita wartość projektu w PLN - 731 242,86 zł
 
Proponowana kwota dofinansowania w PLN - 500 000,00 zł
 
 
źródło: https://www.swietokrzyskie.pro

 

wstecz