Dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (PELLET, DREWNO....

2022-09-21
Informacja
DODATEK  DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH W PRZYPADKU GDY GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA   JEST KOCIÓŁ NA PALIWO STAŁE ZASILANE:
 
 
 • PELLETEM,
 • DREWNEM KAWAŁKOWYM,
 • OLEJEM,
 • SKROPLONYM  GAZEM  LPG
 
 
UWAGA: DODATKIEM NIE JEST OBJĘTY  tzw. GAZ SIECIOWY ORAZ GAZ LPG Z BUTLI GAZOWEJ
 
 
Na terenie Gminy Jędrzejów obsługę wniosków o wypłatę dodatków  będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta  i Gminy w Jędrzejowie – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, ul. Reymonta 12 ( w budynku, w którym znajduje się Urząd Stanu Cywilnego oraz ARiMR).
 
Druki wniosków do pobrania i samodzielnego wydrukowania będą  dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie oraz Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie 
 
Druki  papierowe  –  będzie można pobrać w kilku punktach na terenie miasta:
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie – Sekcja Świadczeń Rodzinnych,  ul. Reymonta 12 (parter),
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w siedzibie przy  ul. 11 Listopada 113b, parter (Informacja),
 • w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33b – parter (Punkt informacji).           
 
Wypełnione wnioski będzie można składać:·   
 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
 • papierowo:
  • Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie bezpośrednio w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w budynku przy ul. Reymonta 12 (parter), -  w siedzibie głównej Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 113b, Parter, INFORMACJA)
  • w  Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie w Punkcie informacji (parter).
 
Dodatkowe informacje  będą zamieszczane  na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej  Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
 
 
Wnioski dotyczące podmiotów wrażliwych należy składać w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września  2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 
 • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Uprawnione podmioty to:
 
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art.1 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

 

Wzór wniosku

 

Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego

Pobierz prezentację: dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych

wstecz