Informacja o wyrobach zawierających azbest

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby zawierające azbest zobowiązane są do przekazania w terminie do 31 stycznia każdego roku informacji o wyrobach zawierających azbest. „Informacja o wyrobach zawierających azbest” powinna zawierać wynik inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest sporządzonej poprzez spis z natury i zostać wypełniona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w  zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

.

W „Informacji o wyrobach zawierających azbest” określa się m.in. stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

.

Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają w formie pisemnej Burmistrzowi Nysy, a osoby prawne Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

.

W przypadku, gdy składający Informację działa w imieniu innej osoby do Informacji należy dołączyć: pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesionej opłaty skarbowej.

.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia Informacji.


.

Podstawa prawna:  
Art. 162 i 346 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2013.1232);Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.783).


.

Uwagi:
Osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) nie przekazuje okresowo właściwym organom informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny.

.

Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi dopuszcza się w terminie do dnia 31 grudnia 2032r. Przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki przeprowadzonych kontroli oraz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

wstecz