Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2022r.

Od 01.01.2021r. w Gminie Jędrzejów wprowadzono nakaz obowiązkowej segregacji odpadów.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona jako iloczyn ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 23,00zł/osoba/miesiąc.

Jest to stawka za segregowanie odpadów.

 

Istnieje możliwość skorzystania z ulg:

  • 1 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika i w całości kompostowania w nim bioodpadów.
  • 1 zł za każdą osobę objętą Kartą Dużej Rodziny.

 

Podstawą skorzystania z ulg jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

  • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Jędrzejowa  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

deklaracja.pdf

 

wstecz