Informacja - firmy świadczące usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jędrzejów za 2018r.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. faktycznym odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Jędrzejów zgodnie z wpisem do rejestru działalności regulowanej zajmowały się następujące firmy:
 
  • „EKOM” Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
  • P.U.K. „TAMAX” Szczepan Cieślak Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów
  • Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków
  • Usługi Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „POLTER-BIS” Teresa Bentkowska ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
 
Pozostałe firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w 2018r. nie świadczyły usług wywozu odpadów z terenu gminy Jędrzejów.
 
Wszystkie firmy świadczące usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jędrzejów całość odpadów niesegregowanych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpadów zielonych maja obowiązek wywozić do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Włoszczowie zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego. Pozostałe odpady wywożone są na Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym oraz do RIPOK Włoszczowa. Surowce wtórne zebrane przez firmy od wytwórców odpadów przekazywane są do wybranych podmiotów i poddawane recyklingowi lub odzyskowi.
 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2018r. osiągnięty przez Gminę Jędrzejów – 44,47%
 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za 2018r . osiągnięty przez Gminę Jędrzejów – 0,00%
 
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Jędrzejów:
  • Usługi Oczyszczania POLTER Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w godz. 7-16 w środę i czwartki
  • Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym, 28-300 Jędrzejów – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w godz. 7-15 od poniedziałku do piątku.
 
Jednocześnie informuję, że sprzedający nowe urządzenia elektryczne lub elektroniczne jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
wstecz