Punkt selektywnej zbiorki odpadów komunalnych

Prowadzący PSZOK zobowiązany jest do bezpłatnego przyjmowania od mieszkańców gminy Jędrzejów selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Jędrzejów. Do PSZOK-u przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 

 1. papier i tektura,
 2. tworzywa sztuczne
 3. metale,
 4. szkło,
 5. odpady zielone
 6. odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne, które ze względu na swoje właściwości oznaczone są jako rodzaj odpadów niebezpiecznych,
 7. przeterminowane leki i chemikalia,
 8. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych W formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, W szczególności igły i strzykawki,
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 10. zużyte akumulatory i baterie,
 11. zużyte opony z pojazdów o dmc do 3,5 tony,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej w ilości do 50kg/nieruchomości na rok,
 14. odpady z tekstyliów i odzieży.

 

Ponadto informujemy, że na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 od mieszkańców Gminy Jędrzejów bezpłatnie przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 

 1. Szkło opakowaniowe
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 3. zużyte opony z pojazdów o dmc do 3,5 tony,
 4. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej w ilości do 50kg/nieruchomości na rok.

 

W przypadku posiadania większej ilości odpadów remontowo- budowlanych niż 50kg z nieruchomości na rok istnieje możliwość oddania tych odpadów za odpłatnością na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

wstecz