SZACOWANIE STRAT Z POWODU SUSZY

2018-07-04
Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2018r. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.
W związku z trwającym od wielu tygodni zjawiskiem suszy, w oparciu o decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Ardanowskiego, wojewodowie zostali zobowiązani do bieżącego monitorowania sytuacji w swoim regionie i przedstawiania właściwych raportów.  Po oszacowaniu strat w produkcji rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważy możliwość zgłoszenia stanu klęski do Europejskiego Funduszu Solidarności.
 
Tym samym informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód przez rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte negatywnymi skutkami wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego suszy. 
 
Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2018r. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.
W tym celu należy niezwłocznie wystąpić do właściwego Wójta / Burmistrza z właściwym wnioskiem. 
 
W oparciu o otrzymane zgłoszenia właściwy Wójt / Burmistrz zobowiązany będzie do wystąpienia z wnioskiem o powołanie przez Wojewodę Komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.
 
Oszacowaniu podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się jeszcze na polu (nie zebrane) na glebach:
 
  • I kategorii (gleby bardzo lekkie – grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) – następujące rośliny: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, drzewa owocowe i rośliny strączkowe;
  • II kategorii (gleby lekkie – grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) – następujące rośliny: zboża ozime, zboża jare i krzewy owocowe;
  • III kategorii (gleby średnie – grupa granulometryczna: glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty zwykły i pył piaszczysty) – następujące rośliny: zboża jare.
 
Pozostałe rośliny nie mogą być przedmiotem oszacowania. We wniosku w pozycji szkody powstałe w uprawach rolnych należy wpisać rodzaj rośliny, powierzchnię oraz % strat. Należy również wpisywać uprawy, w których nie wystąpiły straty podając 0%. Rolnicy, którzy posiadają zwierzęta również powinni wpisać je we wniosku. Wnioski muszą być zgodne z danymi jakie składane są do ARiMR o dopłaty obszarowe.
 
Do wniosku o szacowanie strat należy dołączyć :
 
  • wniosek o dopłaty bezpośrednie oraz nakaz płatniczy. Osoby, które składały oświadczenia do ARiMR okazują się tylko nakazem płatniczym.  Wnioski o dopłaty obszarowe w przypadku braku kopii należy wydrukować ze strony internetowej ARiMR w zakładce E-wniosek,
  • wypis z rejestru gruntów.
 
wstecz