Ogłoszenie

2019-01-25
o naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert

Ogłoszenie

 

o naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury w roku 2019

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art.3 ust.2 i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.723, Dz.U.2018.1365), do zgłaszania przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.  W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2016 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Kandydaci do komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową wymienioną  w art.3 ust.2 albo podmiot wskazany w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych,
  3. korzystać z pełni praw publicznych,
  4. przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

 

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu Zgłoszenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i dostarczyć na adres:

Urząd Miejski w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 33a

28-300 Jędrzejów

 

w terminie do 4 lutego 2019 r do godz. 15:30

 

Zgłoszenia wysłane pocztą muszą powinna wpłynąć do Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 4 lutego 2019 r do godz. 15:30

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

wstecz