XIV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

2019-09-02
W dniu 9 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z 25 czerwca 2019r. i XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z 18 lipca 2019r.                     
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej z 25 czerwca 2019r. oraz nadzwyczajnej z 18 lipca 2019 r.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów
 8. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 9. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 10. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Jędrzejów urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o. o. w Jędrzejowie.
 14. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Jędrzejów Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019r.
 16. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach do szkoły z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym.
 17. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 19. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.
 20. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

 • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
 • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

wstecz