Informacja

2020-03-30
Dla ubiegających się o ulgę w spłacie należności z tytułu czynszu.

Przedsiębiorca najmujący lokal użytkowy lub grunt pod usytuowanym pawilonem handlowym, w którym działalność gospodarcza o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym została wstrzymana lub znacznie ograniczona w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. Dz.U.2020, poz. 433) i ustanowieniem czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, pralni, banków i placówek finansowych, ubiegający się o ulgę w spłacie należności z tytułu czynszu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem*:

  1. Kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności na formularzu sporządzonym według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (poz. 1543);
  3. Kopii dokumentacji obrazującej kondycję finansową dłużnika za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

 

* zgodnie z z § 4 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr XLI/393/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia
21 grudnia 2017 roku
w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 

wstecz