ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW

2021-01-18
Przedłużamy termin składania wniosków do dnia 29.01.2021r

Do udziału w projekcie zbierane będą wnioski mieszkańców, którzy są właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jędrzejów. Właściciel zobowiązany będzie do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości w celu montażu instalacji fotowoltaicznej. Przez okres realizacji oraz na czas pięciu lat po odbiorze końcowym inwestycji zamontowana instalacja będzie stanowić własność Gminy Jędrzejów. Mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie użytkować tą instalację przez cały ten czas.

 

Projekt obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jędrzejów, które mają służyć do celów użytkowych w gospodarstwach domowych. Moc instalacji zostanie określona na podstawie średniorocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego za ostatni rok. W zależności od mocy instalacji określony zostanie szacunkowy koszt instalacji, który ostatecznie znany będzie po pomyślnie rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i wyborze wykonawcy tej inwestycji. Przed rozpoczęciem realizacji projektu na etapie podpisywania umów z mieszkańcami dotyczących chęci udziału w projekcie oraz na etapie aktualizacji wniosku o dofinansowanie podany będzie dla mieszkańców szacunkowy koszt poszczególnych mocy instalacji.

 

Energia elektryczna pozyskana z zamontowanych instalacji może być wykorzystywana wyłącznie na pokrycie zapotrzebowania celów socjalno-bytowych mieszkańców. Nie dopuszczalne jest używanie jej na prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą złożyć wniosek stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz dobrania odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej. Instalacja fotowoltaiczna będzie mogła być zamontowana na budynku mieszkalnym, na budynku gospodarczym lub na gruncie. Pokrycie dachu nie może być wykonane z eternitu.

Wzór wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny jest w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie oraz na stronie internetowej www.umjedrzejow.pl

Złożenie wniosku jest warunkiem koniecznym, aby po zweryfikowaniu go mieszkaniec miał szansę wziąć udział w projekcie. Liczba osób będzie ograniczona ze względu na niezmienną kwotę dofinansowania oraz konieczność utrzymania stopnia dofinansowania           na poziomie  do  60%.

 

Od dnia 18.01.2021 roku prowadzony jest nabór wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. Istnieje możliwość wysyłania skanów uzupełnionych wniosków na adres e-mail Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie pokój nr 12 (Sekretariat), w obecnej sytuacji obowiązuje wrzut do urny. Nabór prowadzony będzie do dnia 29.01.2021 roku.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie pokój nr 12 (Sekretariat), w obecnej sytuacji obowiązuje wrzut do urny.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie pod  numerem  tel.  41/ 386 10 10 wew. 126 lub 125.

 

wniosek_oze.pdf

regulamin_oze.pdf

 

wstecz