XLII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2021-08-26
W dniu 9 września 2021 roku (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się w Centrum Kultury w Jędrzejowie (w sali konferencyjnej)

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2021r. oraz XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 lipca 2021r.                 
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2021 roku oraz 7 lipca 2021r.
 7. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.           
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok.
 9. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021-2031.
 10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2021-2026”.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.
 12. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/427/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
 15. Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za I półrocze 2021 rok.
 16. Wystąpienie przedstawiciela Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

 • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309),
 • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
wstecz