Obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu jędrzejowskiego

2022-04-29
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu jędrzejowskiego Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt.1, pkt. 6, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. b, w związku z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211-340) zarządza się, co następuje:

 

1. Uznaje się obszar powiatu jędrzejowskiego za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny u zwierząt.

2. Na obszarze powiatu jędrzejowskiego nakazuje się szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3. Nakaz, o których mowa w § 2 obowiązuje wszystkich mieszkańców powiatu jędrzejowskiego utrzymujących zwierzęta z gatunku kot domowy.

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu jędrzejowskiego.

5. Rozporządzenie obowiązuje do czasu uchylenia.

6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Jędrzejowie


DZ. URZ. WOJ. 2022.1653
Ogłoszony: 22.04.2022

Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu jędrzejowskiego
Pliki do pobrania
PDF OGŁOSZONY (137KB PDF)

wstecz