LXV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2023-03-20
W dniu 27 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się LXV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2023 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie 27 stycznia 2023 roku.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023 – 2033.
 9. Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2023 roku.
 10. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. w Jędrzejowie.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
 13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
 14. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 15. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 17. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2022.
 18. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 08.09.2022 roku do 09.03.2023 roku.
 19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.
 20. Raport z wykonania i efektów realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”.
 21. Ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów przyjętej na lata 2016-2026.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

 

wstecz