LXVIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2023-06-19
22 czerwca 2023 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się LXVIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LXVI sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 maja 2023 roku oraz LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 maja 2023 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 9 maja 2023 roku.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy Jędrzejów za 2022 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa wotum zaufania.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2022 rok.

a)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu,

b)  głosowanie nad projektem uchwały.

 1. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2022 rok.

a)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

c)   głosowanie nad projektem uchwały.

   11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok.

   12. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023 - 2033.

 1. Uchwała w sprawie emisji obligacji.
 2. Uchwała w sprawie powołania zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Jędrzejowie na przeprowadzenie prac restauratorskich.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 5. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 6. Uchwała w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – fianasowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 7. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jędrzejów do obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci/młodzieży/uczniów niepełnosprawnych przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 9. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych ograniczonym prawem rzeczowym.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

wstecz