O programie rewitalizacji

W celu wdrożenia przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na obszarach zdegradowanych Gmina Jędrzejów przystąpiła do opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”.

Program rewitalizacji wskazywał będzie zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, stanowiące proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

Procedura opracowania i uchwalenia Programu rewitalizacji została określona w Ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji oraz w wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 3 lipca 2015r.

Opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016- 2026” umożliwi gminie i innym podmiotom z terenu gminy aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku z tym program rewitalizacji będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym.

Planując rewitalizację w wymiarze infrastrukturalnym, należy brać pod uwagę przede wszystkim jakie faktyczne problemy społeczne zostaną rozwiązane poprzez taki projekt .


Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące  na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Ważnym elementem całego procesu jest partycypacja społeczna obejmująca przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.

.Jednym z etapów procesu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Obszar ten zgodnie z ustawą musi spełniać kilka warunków. Jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Poziom negatywnych zjawisk jest wyznaczany na podstawie analiz diagnostycznych. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego będzie podstawą do przeprowadzenia rewitalizacji. Ponadto obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.


Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Jędrzejów wraz z załącznikami (mapą z nakreślonym obszarem zdegradowanym oraz diagnozą dla tego obszaru) jest pierwszym krokiem  do stworzenia strategii rewitalizacji Jędrzejowa.

W trakcie opracowywania programu rewitalizacji powołuje się Komitet Rewitalizacji, który stanowi forum opiniujące i doradcze, w skład którego wchodzą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności. Komitet współpracuje z samorządem  w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji, pełniąc funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Program Rewitalizacji w ostatecznej formie po przeprowadzonych konsultacjach społecznych zostanie przyjęty w drodze uchwały przez Radę Miejską.

wstecz