Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego -- zmina terminu !

Gmina Jędrzejów pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”.

W związku z powyższym Pragniemy Państwa zachęcić do włączenia się w proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji tj: centrum miasta (Plac T. Kościuszki oraz kwartały ulic przyległych, tj. Kieleckiej, Pińczowskiej, B. Głowackiego, Partyzantów, F. Przypkowskiego, Daszyńskiego, 11 Listopada, Kościelnej, Strażackiej), teren przy Świętokrzyskiej Kolejce Dojazdowej (ulice: Dojazd, Mieszka I, Armii Krajowej, S. Okrzei, W. Reymonta), teren zabytkowego Klasztoru Cystersów (ulice: Klasztorna, Wilanowska, ks. S. Konarskiego), teren w obrębie Pływalni Miejskiej.

Liczymy na zgłaszanie pomysłów przedsięwzięć, które Państwo planujecie albo chcielibyście, by były zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji przez inne podmioty, w tym samorząd. Dzięki ich wytypowaniu wspólnie wypracujemy działania na rzecz poprawy oraz ożywienia tej części miasta. Zaproponowane przez pomysłodawców projekty powinny przyczyniać się do rozwiązywania problemów na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, a także być możliwe do zrealizowania przez wnioskodawców lub samorząd. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć również projektów „miękkich” (społecznych) skierowanych do mieszkańców w/w obszaru.

Propozycję projektu należy zgłosić za pomocą karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego na terenie miasta Jędrzejów według załączonego wzoru. Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól znajdujących się na formularzu. W przypadku braków formalnych tj. brak podpisu, brak wypełnionych wszystkich pól, Wnioskodawcy zostaną wezwani do ich niezwłocznego uzupełnienia. Zgłoszone przedsięwzięcie, które spełnia wymogi formalne zostanie następnie poddane do opinii przez powołany „Komitet Rewitalizacji”.

Ze złożonych propozycji projektowych powstanie lista projektów, która zostanie umieszczona w projekcie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

UWAGA! Aby przedsięwzięcie mogło uzyskać dofinansowanie  w ramach działania 6.5 RPO WŚ – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, konieczne jest umieszczenie go na liście projektów w Programie Rewitalizacji.

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dotyczy tylko jednego projektu. W przypadku zgłoszenia większej ilości przedsięwzięć dla każdego z nich należy przygotować odrębną kartę przedsięwzięcia.

Wypełniony formularz należy do dnia 18 listopada 2016r. do godz. 12:00 przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.prawda@umjedrzejow.pl grzegorz.maruszak@umjedrzejow.pl magda.prawda@umjedrzejow.pl z tytułem: Karta rewitalizacji lub złożyć w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33 b; pokój nr 5 (w godzinach pracy urzędu).
wstecz