PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328109T UL KLASZTORNEJ W JĘDRZEJOWIE DŁ. 715 M

 

ZAKRES ROBÓT :

  • Plantowanie poboczy na odcinku od ul. Stanisława Konarskiego  w stronę Kopca Bł. Wincentego Kadłubka
  • Rozebranie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej na całej długości 715 m( frezowanie) na całym odcinku
  • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na całej długości
  • Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczna ( 3cm)
  • Ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki  bitumiczno grysowych (warstwa ścieralna SMA 4 cm)
  • Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową
  • Wymiana oznakowania pionowego
  • Przebudowa i oczyszczenie krat deszczowych ulicznych wraz z ich wymianą
  • Przebudowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą włazów
  • Wymiana azylów – oznakowania przejść dla pieszych wraz z malowaniem pasów, kolor biało czerwony ( malowanie grubowarstwowe)

 

wstecz